thinking the third Tuesday of each month after that (depending on what works for people of course).

Where? At CheckFree in Owings Mills.

[http://www29.voip99.com ÕÕÃ÷][http://www30.voip99.com ÖÆÀä][http://www31.voip99.com Ϳװ][http://www32.voip99.com µç¶Æ][http://www33.voip99.com ±íÃæ´¦Àí][http://www34.voip99.com ´²ÉÏÓÃÆ·][http://www35.voip99.com ¼ÌµçÆ÷][http://www36.voip99.com ¹¤ÒÕÆ·][http://www37.voip99.com »ú´²][http://www38.voip99.com µç×Ó³Ó][http://www49.voip99.com ÈÈ´¦ÀíÉ豸][http://www50.voip99.com ÀäË®»ú][http://aaa01.zhiliaotuofa.com °ü×°Éè¼Æ][http://aaa02.zhiliaotuofa.com ѹËõ»ú][http://aaa03.zhiliaotuofa.com ÊÖ»úÇÔÌýÆ÷][http://aaa04.zhiliaotuofa.com µç»°±äÉùÆ÷][http://aaa05.zhiliaotuofa.com Õë¿×ÉãÏñ»ú][http://aaa06.zhiliaotuofa.com Õñ¶¯É¸][http://aaa07.zhiliaotuofa.com ¿ÕÆø¾»»¯][http://aaa08.zhiliaotuofa.com ÎüËÜÖÆÆ·][http://aaa09.zhiliaotuofa.com ËÅ·þµç»ú][http://aaa10.zhiliaotuofa.com »úµçÉ豸][http://aaa11.zhiliaotuofa.com ³¬Éù²¨É豸][http://aaa12.zhiliaotuofa.com µç×è][http://aaa13.zhiliaotuofa.com »îÐÔÌ¿][http://aaa14.zhiliaotuofa.com ʵÑéÊÒÉ豸][http://aaa15.zhiliaotuofa.com ²£Á§Æ÷Ãó][http://aaa16.zhiliaotuofa.com ºÄ²Ä][http://aaa29.zhiliaotuofa.com ÂÁÖÆÆ·][http://aaa30.zhiliaotuofa.com Ðîµç³Ø][http://aaa31.zhiliaotuofa.com Ëø¾ß][http://aaa32.zhiliaotuofa.com ﮵ç³Ø][http://aaa33.zhiliaotuofa.com ËÜÁÏÍæ¾ß][http://aaa34.zhiliaotuofa.com µç¶¯³µ][http://aaa35.zhiliaotuofa.com ·ÀµÁÆ÷][http://aaa36.zhiliaotuofa.com Ó¡Ë¢»úе][http://aaa37.zhiliaotuofa.com Ì«ÑôÄÜÈÈË®Æ÷][http://aaa38.zhiliaotuofa.com ±äËÍÆ÷][http://aaa39.zhiliaotuofa.com ±ê×¼¼þ][http://aaa40.zhiliaotuofa.com ÒÇÆ÷ÒDZí][http://aaa41.zhiliaotuofa.com ÍÆÍÁ»ú,ѹ·»ú][http://aaa42.zhiliaotuofa.com ¾øÔµ²ÄÁÏ][http://aaa43.zhiliaotuofa.com µçÏßµçÀÂ][http://aaa44.zhiliaotuofa.com ÎÈѹÆ÷][http://aaa45.zhiliaotuofa.com Îø¹Ä,ÉîÛÚÎø¹Ä£¬Ä«ºÐ,ÉîÛÚÄ«ºÐ,É«´ø][http://aaa46.zhiliaotuofa.com ³äÆø´²][http://aaa47.zhiliaotuofa.com ÊýÂëµç»°][http://aaa48.zhiliaotuofa.com ¸Ö¹Ü][http://aaa49.zhiliaotuofa.com ·ç»ú][http://aaa50.zhiliaotuofa.com ¹ø¯][http://w01.voip99.net ±äƵÆ÷][http://w02.voip99.net Èó»¬ÓÍ][http://w03.voip99.net ÀëºÏÆ÷][http://w04.voip99.net ºü³ô][http://a45.voip99.com µçÔ´][http://a46.voip99.com ¿ª¹Ø][http://a47.voip99.com µçÔ´¿ª¹Ø][http://a48.voip99.com ÎÞÏß¹«»°][http://a49.voip99.com ic][http://a50.voip99.com ËÜÁÏ»úе][http://a51.voip99.com ¹¤³Ì»úе][http://a52.voip99.com Öá³Ð][http://a53.voip99.com ³ÝÂÖ][http://a54.voip99.com »¯¹¤Ô­ÁÏ][http://a55.voip99.com »¯¹¤É豸][http://a56.voip99.com »¯¹¤»úе][http://a57.voip99.com ±Ê¼Ç±¾][http://a58.voip99.com mp3²¥·ÅÆ÷][http://a59.voip99.com µã³®»ú][http://a60.voip99.com ºÄ²Ä][http://w05.voip99.net ÌÇÄò²¡][http://w06.voip99.net µçÈÝ][http://w07.voip99.net »ÒÖ¸¼×][http://w08.voip99.net ½üÊÓÑÛ][http://w09.voip99.net ÍÑë][http://w10.voip99.net ¾»Ë®Æ÷][http://w11.voip99.net ·äÃÛ][http://w12.voip99.net ½ô¹Ì¼þ][http://w13.voip99.net ÖÆ·þ][http://w14.voip99.net ½¡ÉíÆ÷²Ä][http://w15.voip99.net Ì«ÑôÄÜÈÈË®Æ÷][http://w16.voip99.net »éÉ´ÉãÓ°][http://w35.voip99.net Èí½»»»][http://w36.voip99.net GK][http://w37.voip99.net ÍøÂçµç»°][http://w38.voip99.net ÖÎÁÆÍÑ·¢][http://w39.voip99.net ÖÎÁÆÍÑÍ··¢][http://w40.voip99.net ÍøÂçµç»°¿¨][http://w41.voip99.net VOIP][http://w42.voip99.net VOIPÍøÂçµç»°][http://w43.voip99.net Ö¬ÒçÐÔÍÑ·¢][http://w44.voip99.net ÍÑ·¢ÌØЧҩ][http://w45.voip99.net Éú·¢²úÆ·ÍÑ·¢²úÆ·][http://w46.voip99.net ÖÎÁÆ°×·¢][http://w47.voip99.net ë·¢ÒÆÖ²][http://w48.voip99.net Í··¢ÒÆÖ²][http://w49.voip99.net ×ÔÌåë·¢ÒÆÖ²][http://w50.voip99.net Ƥ·ô²¡][http://w51.voip99.net ΰ¸ç][http://w52.voip99.net ¸ßѪѹ][http://w53.voip99.net ½»»»»ú][http://w54.voip99.net ×¢²áÏã¸Û¹«Ë¾][http://w55.voip99.net ²¹Æ·][http://w56.voip99.net Ôö¸ß][http://w57.voip99.net ׳Ñô][http://w58.voip99.net Çà´º¶»][http://w59.voip99.net »¯×±Æ·][http://w60.voip99.net ÖνÅÆø][http://w61.voip99.net ÓãÁÛ²¡][http://w62.voip99.net °×ñ°·ç][http://w63.voip99.net ÓïÒôÍø¹Ø][http://w65.voip99.net ip³¬ÊÐ][http://w66.voip99.net »°°É][http://w67.voip99.net ip¹«»°³¬ÊÐ][http://w68.voip99.net ¼¯Íŵ绰][http://w69.voip99.net ±£½¡Æ·][http://w70.voip99.net °åÀ¶¸ù][http://w72.voip99.net ·ÀµÁÃÅ][http://w71.voip99.net ¼à¿Ø][http://w73.voip99.net °ü×°»ú][http://w74.voip99.net µçÀÂ][http://a88.voip99.com ·ÖÀëÉ豸]